0766 33 33 90

Naturvård

Död ved lever!

Ett återkommande uttryck som används flitigt inom naturvårds- och skogsbrukssammanhang.
Tyvärr är bristen på död ved och gamla träd orsaken till att många arter i de svenska skogarna
minskar, är hotade eller helt enkelt har försvunnit. Ca 60 % av alla Sveriges rödlistade skogsarter
kräver antingen död ved eller gamla träd för sin överlevnad.
Hälften av dessa är helt beroende av död ved.

Viktiga åtgärder

Vi har en kundbas i både Göteborg och Halmstad, erbjuder dig viktiga åtgärder för att upprätthålla
naturvård och öka den biologiska mångfalden:

  • Platsförslag för fri utveckling
  • Frihuggning runt gamla träd
  • Trädrestaurering
  • Trädveteranisering
  • Högstubbar
  • Mull-, fågel- och fjärilsholkar
  • Faunadepåer

Vi är medlemmar i Sveriges Arboristförbund (SAF) och miljöcertifierade.
Kontakta oss för mer information om naturvård och upptäck hur du kan
göra för att förbättra miljön i din omgivning.

 

Trädexperterna – Biodiversitree

Gamla riksvägen 258
437 93 Lindome
0766 33 33 90
info@tradexperterna.se