0766 33 33 90

Trädexperterna – Biodiversitree

Ju mer vi breder ut oss och tar mer anspråk av utrymme både under och över marken,
blir förutsättningarna för träd i våra städer allt tuffare. Med hög kunskap och starkt
engagemang, jobbar vi för att förbättra dessa träds förhållanden. Trädexperterna
Biodiversitree  vill stärka miljö och naturvärden och skapa levande städer och få dem
hållbart gröna. Städer kan vara en plats med hög biologisk mångfald och starka
habitatnätverk om vi ger plats för växter och djur.

I vårt arbete med och runt träd

Skydda och bevara:

 – Rödlistade arter och biotopskydd
– Veteranträd och dess efterträdare
– Värdefulla habitatnätverk
– Träd och dess rotzoner vid byggnation
– Vacuumschakt runt trädrötter

Skapa:

– Förutsättningar, för träd i dess helhet i grupp eller på individnivå
– Långsiktiga trädvårdsplaner
– Habitat för djur och organismer som lever i symbios med träden
– Starkare relation mellan människor och träd

Mäta:

– Krontäckning i offentliga miljöer
– Lagring av Kol
– Ekonomisk trädvärdering

 

 

Sköta:

– Säkerhetsåtgärder för träd i urban miljö
– Växtbäddsrenoveringar och mulching
– Trädflytt
– Riskbedömningar
– Trädbeskärning
– Trädfällning