0766 33 33 90


Miljöpolicy

Trädexperterna är ett företag som tillhandahåller tjänster som i hög grad påverkar miljön,
till största del utsträckning i positiv bemärkelse. Genom att vårda träd- och buskväxter
kan de bevaras och de bidrar då till bättre luftkvalitet och högre rekreationsvärde i vår närmiljö.
Den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma i verksamheten är avfall och utsläpp från
maskiner och transporter.

Denna miljöpolicy har upprättats för att så långt som möjligt begränsa den negativa påverkan på miljön.
Det ska ske genom att följande punkter ska beaktas i företagets verksamhet. Policyn ska även tillämpas
av underentreprenörer som företaget anlitar i den verksamhet som denne utför för Trädexperternas räkning.

• Det direkta avfallet som uppkommer i verksamheten består av grenar och stammar
från träd och buskar. Dessa ska återanvändas, finare delar till finsnickerier och liknande,
sämre bitar till ved eller flis för uppvärmning.

 • Övrigt avfall, såsom kasserade maskiner och redskap, kontorsmaterial och förpackningar
ska sorteras och lämnas till behörig utförare för återvinning, förbränning eller annan

lämplig hantering.

 • Vid alla inköp ska miljöaspekten beaktas.
Miljövänliga alternativ ska väljas i första hand.

 • Fordon och redskap ska drivas med miljövänligt bränsle om det alternativet finns tillgängligt.

 • All utrustning ska servas regelbundet för att minska slitage
och därmed öka livslängden och minska bränsleåtgång.

 • Transporter ska i möjligaste mån samordnas för att minska körsträcka och bränsleförbrukning.
Medarbetare som kör regelbundet i tjänsten ska genomgå utbildning Eco-Driving.

 • Alla medarbetare ska genomgå utbildning i grundläggande miljökunskap.

 • I all verksamhet företaget utövar ska vi vara uppdaterade och följa relevanta lagar och bestämmelser.

Utöver ovanstående ska hänsyn till miljön genomsyra Trädexperterna TPT AB:s verksamhet och vi ska
arbeta med att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Antogs av Trädexperterna TPT:s styrelse den 5/11 2012

PDF av miljöpolicyn att ladda ner